Ouderportaal

De gezinsspecialist

De vaste gezinsspecialist van Het Anker is Leonie van der Kooij.

06 - 55 24 64 33
leonie.vanderkooij@minters.nl

Waarom een gezinsspecialist?

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist inschakelen. Ik ben werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen mij om advies of kortdurende begeleiding vragen.

Wat doet zij?

Als Leonie wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ze is er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. En kijkt hierbij vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een advies gesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseert ze een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.

Wat voor soort vragen?

Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen , als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met haar opnemen.
Voorbeelden van vragen zijn:

  • Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
  • Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt
  • U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.


Verschil School Maatschappelijk Werker en Gezinsspecialist

De functie gezinsspecialist vervangt het schoolmaatschappelijk werk. De gezinsspecialist heeft een uitgebreider takenpakket. Niet alleen spreekt ze met kinderen, maar ze ondersteunt ook het gezin. Ze is contactpersoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.

Aanmelding

Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met Leonie, kunt u contact opnemen: leonie.van.der.kooij@minters.nl 
De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geeft ze na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl

Wat kost deze hulpverlening?

De gezinsspecialist is een voorziening die door de gemeenten wordt betaald. Ouders / verzorgers hoeven niets te betalen.

Meer weten

Logopedie

Op CBS Het Anker is logopedist Ertugrul Cavlak werkzaam, verbonden aan logopediepraktijk Peter Helderop.

De logopedisten behandelen  kinderen en volwassenen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, afwijkende mondgewoonten, lees- en schrijfproblematiek, stemproblematiek en stotteren. Om u een idee te geven staan hieronder wat voorbeelden achter de problematiek:

  • Taal: bijvoorbeeld een kleine woordenschat en verkeerde zinsopbouw;
  • Articulatie:  bijvoorbeeld  slissen, bepaalde klanken niet kunnen uitspreken, onduidelijk spreken;
  • Mondgedrag: bijvoorbeeld slappe mondmotoriek, open mondgedrag en verkeerd slikken; het afleren van duim- en vingerzuigen;
  • Stem: bijvoorbeeld  heesheid of schorheid;
  • Moeilijkheden met de leesvoorwaarden en auditieve vaardigheden: zoals letters leren, rijmen en auditieve synthese en analyse, maar ook luisterfouten bij spelling en leesmoeilijkheden.

Wanneer uw kind moeilijkheden heeft op één of meer van bovenstaande aspecten en u wilt uw kind aanmelden voor logopedie neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie kun u ook kijken op onze website: www.lpph.nl

Meer weten

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin


De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Vlaardingen zien alle kinderen op school of op het CJG.
Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien.
Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken.
Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten.
Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:
Anoeska Millenaa
Telefoonnummer: 010 – 4608190
E-mail: a.millenaar@cjgrijnmond.nl

Ondersteuningsteam op school
Het ondersteuningsteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgvlaardingen.nl 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook voor vragen tijdens de zwangerschap kunt u bij ons terecht. Kinderen zien we vanaf de geboorte en komen ons tegen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. En zelfs na de middelbare school geven we advies, ondersteuning en hulp aan jongeren. Daarmee heeft het CJG de taken overgenomen van het Consultatiebureau Ouder & Kind en de jeugdgezondheidszorg van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners met elkaar samen.

CJG Vlaardingen
Burg. Van Lierplein 3
(naast station Vlaardingen-Oost)
3134 ZB Vlaardingen
Bellen kan ook via 010-460 81 90.

Meer weten

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school maken we gebruik van Sidi 3: Het protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs.
Jaarlijks wordt vastgesteld welke kinderen in aanmerking komen voor de plusgroep

Plusklas

De Plusklas Voor leerlingen die een verrijkt aanbod aankunnen, bieden wij de Plusklas. De meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 5 t/m 8 brengen daar een dagdeel per week door. De Plusklas wordt geleid door juf Jolie. In de Plusklas wordt aandacht besteed aan leren leren (studievaardigheden, metacognitie), leren denken (hogere orde leren, filosoferen, onderzoek doen) en leren leven (leren samenwerken, growth mindset, drama). De kinderen werken op een onderzoekende manier aan een project. Het thema van het project zal vaak samen met de kinderen worden bepaald. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals de toekomst, het lichaam en de Global Goals. Tijdens het werken aan een project wordt er aandacht besteed aan de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden. Het werk van de leerlingen zal worden gebundeld in een portfolio.

Binnen de eigen klas zal er meer aandacht komen voor compacten en verrijken. Dat betekent dat de reguliere lesstof wordt ingedikt (compacten). Daarvoor in de plaats wordt moeilijkere lesstof aangeboden (verrijken). Dit kan aansluitend zijn bij het doel van de les, maar kan ook werk van de Plusklas zijn.