Ouderportaal

Rekeningnummer

Rekeningnummer

Voor activiteiten en materialen, die niet uit de normale exploitatievergoeding betaald kunnen worden, beschikt het kindcentrum over een schoolfonds. Denkt u bijv. aan de vieringen van feestdagen, informatieavonden, extra materiaal voor handvaardigheidlessen, extra leesboeken en instrumenten voor de muzieklessen.
Het beheer van het schoolfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de Medezeggenschapsraad.

Uw bijdrage aan het schoolfonds is vrijwillig. We vragen u voor uw 1e en 2e schoolgaande kind (per kind / per jaar) een bijdrage van € 45,00. Voor het 3e en volgende schoolgaande kind (per kind / per jaar) een bedrag van € 22,50. In een aparte brief van de MR / de administrateur ouderbijdrage zult u de verantwoording vinden van de inkomsten en uitgaven van het schoolfonds en de “giften voor goede doelen” van het afgelopen jaar.
Het giro nummer is NL31 INGB 0000 5259 78

Giften
U kunt naast de € 45,00 schoolfonds nog een extra bijdrage leveren aan onze zogenaamde pot “giften voor goede doelen”.
Wij bekostigen hieruit een aantal nog nader te bepalen projecten, waar we met alle kinderen van het kindcentrum aandacht aan zullen schenken.